No. 196 | Recent Progress of Asymmetric Catalysis from a Chinese Perspective

Yan-Mei He, Yuan-Zheng Cheng, Yingdong Duan, Yan-Dong Zhang, Qing-Hua Fan,* Shu-Li You,* Sanzhong Luo,* Shou-Fei Zhu,* Xue-Feng Fu* and Qi-Lin Zhou*

CCS Chem. 2023, DOI 10.31635/ccschem.023.202303347.

No. 195 | Asymmetric Electrochemical Organocatalysis: New Opportunities for Synthesis

Yingdong Duan, Qifeng Lin, Sanzhong Luo*

In Asymmetric Organocatalysis (eds Ł. Albrecht, A. Albrecht and L. Dell’Amico) Chapter 8. 2023, Vol. 1, P259-270.

No. 194 | Understanding how charge-charge interaction affects the stereochemistry of enamine fluorination by chiral primary amine catalysis

Yanfang Han, Kai Yang, Long Zhang*, Sanzhong Luo*, Jin-Pei Cheng

Sci. China Chem. 2023, 66, DOI 10.1007/s11426-023-1746-7.

No. 193 | Enhancing trigger sensitivity of nanocarriers through organocatalytic oxidant activation

Irene Piergentili, Mao Cai, Benjamin Klemm, Bing Xu, Sanzhong Luo*, Rienk Eelkema*

Cell Reports Physical Science 2023, 4, 101547.

No. 191 | Catalytic Asymmetric Visible-Light de Mayo Reaction by ZrCl4-Chiral Phosphoric Acid Complex

Wenzhao Zhang, Long Zhang, Sanzhong Luo*

J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 14227–14232.

No. 189 | Visible Light-Promoted Enantioselective Aerobic Hydroxylation of β-Ketocarbonyls by Chiral Primary Amine Catalysis

Mao Cai, Kaini Xu, Haoyuan Jia, Long Zhang, Xueling Mi*, Sanzhong Luo*

ACS Catal. 2023, 13, 7538–7543.

No. 188 | Catalytic Deracemization Reactions

Mouxin Huang, Tianrun Pan, Xieyang Jiang, Sanzhong Luo*

J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 10917–10929.

No. 187 | Biomimetic asymmetric catalysis

Xiao Xiao, Kaini Xu, Zhong-Hua Gao, Zhou-Hao Zhu, Changqing Ye, Baoguo Zhao*, Sanzhong Luo*, Song Ye*, Yong-Gui Zhou*, Senmiao Xu*, Shou-Fei Zhu*, Hongli Bao*, Wei Sun*, Xiaoming Wang*, Kuiling Ding*

Sci. China Chem. 2023, 66, DOI 10.1007/s11426-023-1578-y.

No. 186 | Prediction of Nucleophilicity and Electrophilicity Based on a Machine Learning Approach

Yidi Liu, Qi Yang, Junjie Cheng, Long Zhang,* Sanzhong Luo,* and Jin-Pei Cheng

ChemPhysChem 2023, e202300162

No. 185 | Enantioselective alkoxylation with electrogenerated chiral carbocation intermediates

Qifeng Lin, Yingdong Duan, Yao Li, Ruijun Jian, Long Zhang, Yu Xia, Sanzhong Luo*

ChemRxiv 2023, DOI 10.26434/chemrxiv-2023-xtv4f.

No. 183 | Bio-inspired Small Molecular Catalysis

Mao Cai, Runze Zhang, Chunming Yang, Sanzhong Luo*

Chin. J. Chem. 2023, 41, 548-559.

No. 182 | Electrophotochemical Metal-Catalyzed Enantioselective Decarboxylative Cyanation

Kai Yang, Yukang Wang, Sanzhong Luo, Niankai Fu*

Chem. Eur. J. 2023, 29, e202203962.